Kurse

Kurs 1:
Mammasonographie Refresher (DEGUM)

Kurs 2:
Brennpunkt Kreißsaal - entfällt

Kurs 3:
Kolposkopie-Basiskurs (Richtlinien AG CPC)

Kurs 4:
MIC Basis-Techniken